Arbetsdag
avatar

spahamOBS!! Anmäl snarast vilken grupp ni vill arbeta med.

Anmälan skickas till webmaster@hortehamn.se . Efterhand anmälningarna kommer in så lägger jag ut detta längst ner på denna sida så att alla kan se hur många som anmält sig till de olika grupperna. Försök få en bra fördelning. /webmaster

Korv med bröd + dricka (läsk motsvarande) kommer att finnas. Kaffe och om man vill ha något annat att grilla än korv, får var och en ta med sig själv.

Hörte Hamnförening
Styrelsemöte Söndagen 18/4 – 2010-04-25

Nv: Bertil Nilsson ordförande, Jonny Andersson sekreterare, Leif Persson kassör och Björn Hörtevall, ledamot

 1. Rundvandring/besiktning av hamnen för att få en bättre bild av nuläget. Beslut gällande var vi anvisar båtar plats som vill ha uppställningsplats. Det blir på den östra sidan en bit från vattnet så att muddermassorna kan placeras på rätt plats. Uppställda båtar på västra sidan skall placeras där i stället.
 2. Genomgång av det som behöver göras i hamnen för att få ett underlag över vad som kan göras av detta på arbetsdagen 13/5.
  1.  Bron. Räcket på bron behöver svetsas. Trä skall skruvas på räcket
  2. Två omgångar bänkar med bord skall sättas upp. Förslag på platser är att en uppsättning till placeras bredvid den som redan finns. Den andra kan ev. sättas vid västsidan av boulebanan. Repr. Från Dybäcks byalag vidtalas gällande detta.
  3. Kajkanter. Behov finns kortsiktigt att göra vid några platser som inte går att använda i nuläget. Mer långsiktigt finns behov att bestämma en metod för hur kajkanterna skall renoveras mer permanent.
  4. Gräsklippning och allmän röjning. Eldning av skräp
  5. Föreningshuset behöver tömmas så att nästa steg kan göras. Jonny skissar på förändringar gällande huset. – Container behövs. Björn ordnar det till den 13/5. En del utrustning som har musealt intresse sparas.
  6. Ny slip längre österut. Detta kan ej göras på själva arbetsdagen 13/5.
  7. Om fler båtplatser skapas planeras det nu på väster sida i stället för öster sida efter diskussionen på föreningsstämman. Ev. flytbrygga.
  8. Ev utplacering av några cykelställ.
 3. Genomgång av vad som görs på arbetsdagen och uppdelning i arbetsgrupper. 6 arbetsgrupper skapas enligt nedan med arbetsledning i varje grupp.

  1. Husgrupp. Röjning av föreningshuset för att förbereda nästa steg gällande renoveringen. Containrar finns på plats
  2. Brogrupp. Svetsning av räcket. Brädor skruvas på plats.
  3. Uppröjningsgrupp. Städning och uppröjning av hamnen/gräsklippning m.m.
  4. Bänk och kajkantsgrupp. Två omgångar bänkar med bord sätts på plats och behandlas/målas. Del av kajkant som raserats görs i ordning.
  5. Pråmgrupp. Den gamla pråmen förses med golv/inredning så att den kan användas som rastplats.
  6. Pirgrupp. Fortsatta lagningsarbeten. Detta arbete påbörjades förra året. Det innebär att det finns en murbrocka på plats. Bruk blandas och körs ut på piren för att fylla i olika håligheter.
 4. Det nya bygglovet tillåter att boden är max 10 kvm. Om ytan överstiger detta så måste det åtgärdas senast 30/6 – 2010. Ordförande meddelar berörda.
 5. Inför arbetsdagen behöver kabelmarkering göras med tanke på då grävning sker för bänkar mm.

 Vi samlas i hamnen kl 09.00.
OBS! Glöm ej att uppdatera sidan för att se eventuella förändringar i grupperna!

Husgrupp

Ansvarig: Jonny Andersson

 1. Kurt Alwén

Brogrupp

Ansvarig: Allan Nordstrand/Kalle

Uppröjningsgrupp

Ansvarig: Bertil Nilsson

Bänk och kajkantsgrupp
Ansvarig: Björn Hörtevall

 1. Jens Pagh
 2. Ulf Larsson
  ( + fotografering)
 3. Roland Bergström
 4. Anita Bergström

Pråmgrupp
Ansvarig: Roland Larsson

 1. Stefan Nilsson

Pirgrupp
Ansvarig: Leif Persson

 1. Markus Larsson

 

 

 

 

 

 

 

hortelogobl200

Kommentarer inaktiverade.