Dagordning föreningsstämma
avatar

klubbaDagordning föreningsstämma 2009-04-05

Föreningsstämma i Hörte Hamnförening org. nr. 848 000 747 8
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem kl. 9:30

Sammankallande till föreningsstämma: Styrelsen Hörte Hamnförening.
Kallade till stämma: Alla som betalt medlemsavgift 2009.

Inledning:

 1. Fastställandet av röstningsförfarandet och röstlängd:
 2. Fastställande av dagordning:
 3. Val av ordförande på stämman:
 4. Val av justerare och tillika rösträknare på stämman: (en person)
 5. Årsredovisning och ekonomisk berättelse:
 6. Verksamhetsberättelse:
 7. Revisorernas berättelse:
 8. Beslut om ansvarsfrihet för hela styrelsen:
 9. Val av styrelseordförande: (2 år)
 10. Val av styrelseledamöter: (2år)
 11. Val av revisor och revisorssuppleant: (1år)
 12. Förslag till verksamhetsplan fram till nästa föreningsstämma:
 13. Fastställandet av avgifter verksamhetsår 2010:
 14. Budget för verksamhetsår 2009:
 15. Stadgeändringar:
 16. Övriga frågor:
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
 17. Föreningsstämman för verksamhetsår 2009 avlutas:
 18. Föreningen bjuder på kaffe och kaka ! (Om ni inte redan har druckit detta under mötet)

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

 hortelogobl200

Inför 2009
avatar

Inför verksamhetsåret 2009

Medlemmar Hörte hamnförening, ännu ett fiskeår är till ända.
Föreningsmöte kommer detta år kommer att hållas:
Söndagen den 5 april kl.09:30, Östra Vemmenhögs församlingshem
(samma plats som i fjol)

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Val av styrelse, revisor m.m.
 • Vad vill medlemmarna ska ske med hamnen?
 • Fiskeodling med hemmahamn Hörte hamn?
 • Dag för vårstädning av hamnområdet.
 • ……….

Dagordning kommer att anslås på anslagstavlan under mars månad.

Avgifter för 2009 senast på kontot 1 mars:
O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut!
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

Obligatorisk medlemsavgift   200:-
Kajplats                             1000:-
Uppställd båt på hamnplan    200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
Bodplats                              250:-

Exempel:
medlemsavgift                                     200:-
medlemsavgift + kajplats                    1200:-
medlemsavgift + kajplats + bodplats    1450:-

Senast 1 mars ska avgifterna synas på föreningens konto !
Bankgiro 5636-7808
Har du frågor angående avgifter kontakta:
Jens Pagh 0411-412 05 alt. 070 72 17 187
Leif Persson 0410-366 191

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

 

Styrelsemöte
avatar

klubbaStyrelsemöte 2008-09-21

 • Ekonomisk situation: Leif (kassör) rapporterar att vi ligger under budgeten i utgifter, om vi bortser från förutsatta utgiften för införskaffandet av åkbar gräsklippare.
 • Cykelväg utmed väg 9:
  • Jens informerade styrelse om att han varit kallad till möte med Oskar Nilsson som är projektledare för vägverkets projekt ”cykelväg utmed väg 9”.
  • Vägverket är intresserade av erbjudandet att förlägga dragningen av cykelväg förbi Hörte hamn på Hörte Hamnförenings mark utmed väg 9, men de komplicerar frågan med att vilja dela upp arbetet på olika ansvarsområden istället för att själva hålla i helheten, vägverket ville t.ex. att Hörte Hamnförening blir byggherre gällande övergången over utloppet från möllan och ut i hamnbassängen. Jens har efter mötet med Oskar Nilsson fört fråga vidare till Skurups kommuns stadsarkitekt / Robert Verner, han ska ta upp sakfrågan med Oskar Nilsson så att det blir ett enda projekt att ta sig förbi Hörte hamn, vi avvaktar vidare info. från Robert Verner.
  • Styrelsen tog principbeslutet att tillåta vägverket att utnyttja Hörte Hamnförenings mark för dragning av cykelväg. Styrelsen överlåter åt Jens att fortsätta hålla kontakten med berörda myndigheter i ärendet ”Cykelväg utmed väg 9”.
 • Bodplatser 10st ska bli 17st:
  • Jens har lämnat in ansökan om dispens från strandskydd för uppförandet av bodar som föreningen redan har bygglov från Skurups kommun.
  • Kostnaden för att lämna in ansökan är 3200 SEK, vilket endast utgör en avgift för handläggning, det ger ingen garanti om utgången i ärendet.
  • När beslut är taget i ärendet tillstyrkes eller avslås kan vi överklaga ansökningsavgiften.
  • Ett majoritetsbeslut togs där utgiften godkändes.
  • Leif Persson reserverade sig mot detta beslut.
  • Leif ska göra inbetalning så att inbetalningen är hos länsstyrelsen senast 2008-10-01.
 • Jens framförde önskemål om att styrelsen kontrollerar möjligheten att flytta fram ordinarie föreningsstämma till februari måndag 2009 istället för april.
  • Orsaken är att styrelsen behöver betydligt längre tid på sig för att få tillstånd godkända för ex. rensmuddring m.m.
  • Förslaget antogs av styrelsen.
  • Jens kommer att kontakta revisorerna för godkännandet av att tidigare lägga föreningsmötet till 2009-02-08 alt. 2009-03-01 trots att stadgarna säger april.
  • Kallelse till föreningsstämma i samband med utskick till alla som varit upptagna som medlemmar i Hörte Hamnförening under 2008.
 • Alf Virktoft och Jens Pagh aviserade att de inte ställer upp för omval som ledamot resp. ordförande i styrelsen efter föreningsstämman 2009.
 • Bygg-containern som Allan Nordstrand på Ramirent AB, Trelleborg har införskaffat och iordningställt är på plats.
  • Styrelsen godkänner placeringen, och att den hamnar på sista plats i den nya raden av bodar, bodplats 17.
  • Containern saknar lås, Alf köper in detta, det ska vara ett godkänt lås,
  • klass 3 alt. 4 detta diskuterar Alf med låssmeden var låset införskaffas.
  • Alf undersöker möjligheten att förbättra lås bommen som utgör hinder framför dörrarna.
  • 5 nyckar ska införskaffas till detta lås, fördelas endast inom underhållsgruppen.
  • Styrelsen godkänner att underhållsgruppen förvarar åkbargräsklippare, gräsröjare, bensin m.m.
  • Containern är endast avsedd för materiel tillhörande Hörte Hamnförening,
  • ej dess medlemmars utrustning m.m.
  • När och om länsstyrelsen tillstyrker ansökan om dispens från strandskydd kommer Jens att kontakta fritidsförvaltningen i Skurups kommun för att försöka flytta över redan beviljade ekonomiska medel avsedda för renovering av klubbstuga (nerlagt projekt) till inklädning av containern så att denna följer regelverket för bygglov för bodarna, samt smälter in i miljön på ett bättre sätt.
 • Torskodling: Det har varit en del skriverier och uttalanden i radio ang. torskodlingen i Hörte hamn, Jens har därvid kontaktat Fredrik Bodecker för att utröna fakta huruvida projektet avstannat eller vad som sker, Fredrik har därpå berättat att hans planer går vidare oförändrat, dock blir det ingen start av projektet i år (2008) orsaken sägs vara förseningar med utrustning och tillstånd.
 • Styrelebeslut på hemsidan ? Bertil framförde önskemål om att snabbt lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan, styrelsen beslutande att endast delar av justerade protokoll kommer att vara tillgängliga på hemsidan
 • Städdag: Alf ansåg att det fanns behov av en gemensamstäddag, vid gräsklippning fastnar mycket och ofta tågvirke i gräsklipparen, styrelsen beslutande att avvakta till föreningsstämman och där bestämma dag, alla är eniga om att behovet finns.
 • Innan styrelsemötet var det samling vid nya bron, efter mötet var det ånyo vandring över bron, kanske den inte platsar bland jordens sju underverk, men för Hörte hamn är det ett stort steg att man kan gå över vatten utan att behöva djupt religiös, bron förbinder öst med väst på ett förbrödrande sätt, en förebild för världen utanför Hörte !
 • Ett stort tack till den grupp som jobbat med detta under Jonny Anderssons ledning.

 Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

 hortelogobl200

Cykelväg
avatar

2008-10-02 angående ”Cykelväg längs väg 9”

Hörte Hamnförening har ställt mark till förfogande för att underlätta dragningen av cykelväg söder om väg 9 förbi Hörte hamn. 

Förslaget ang. dragning av cykelväg var från början lagt så att cykelbanan skulle inkräkta på vägbanan, detta ansåg och anser Hörte Hamnförening vara ett dåligt förslag både ur trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekter.

Hörte Hamnförening har därför upplåtigt mark för att dragningen av cykelvägen skall kunna ske utanför vägbanan söder om väg 9, så att cykelbana och landväg är skilda åt.

Vägverket tackar dock nej till erbjudandet, anledningen påstås vara brist på pengar.

Någon ersättningsnivå har dock aldrig varit med i diskussionerna som förts mellan Hörte Hamnförening och vägverket.

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

hortelogobl200