Styrelsemöte
avatar

klubbaStyrelsemöte 2008-09-21

 • Ekonomisk situation: Leif (kassör) rapporterar att vi ligger under budgeten i utgifter, om vi bortser från förutsatta utgiften för införskaffandet av åkbar gräsklippare.
 • Cykelväg utmed väg 9:
  • Jens informerade styrelse om att han varit kallad till möte med Oskar Nilsson som är projektledare för vägverkets projekt ”cykelväg utmed väg 9”.
  • Vägverket är intresserade av erbjudandet att förlägga dragningen av cykelväg förbi Hörte hamn på Hörte Hamnförenings mark utmed väg 9, men de komplicerar frågan med att vilja dela upp arbetet på olika ansvarsområden istället för att själva hålla i helheten, vägverket ville t.ex. att Hörte Hamnförening blir byggherre gällande övergången over utloppet från möllan och ut i hamnbassängen. Jens har efter mötet med Oskar Nilsson fört fråga vidare till Skurups kommuns stadsarkitekt / Robert Verner, han ska ta upp sakfrågan med Oskar Nilsson så att det blir ett enda projekt att ta sig förbi Hörte hamn, vi avvaktar vidare info. från Robert Verner.
  • Styrelsen tog principbeslutet att tillåta vägverket att utnyttja Hörte Hamnförenings mark för dragning av cykelväg. Styrelsen överlåter åt Jens att fortsätta hålla kontakten med berörda myndigheter i ärendet ”Cykelväg utmed väg 9”.
 • Bodplatser 10st ska bli 17st:
  • Jens har lämnat in ansökan om dispens från strandskydd för uppförandet av bodar som föreningen redan har bygglov från Skurups kommun.
  • Kostnaden för att lämna in ansökan är 3200 SEK, vilket endast utgör en avgift för handläggning, det ger ingen garanti om utgången i ärendet.
  • När beslut är taget i ärendet tillstyrkes eller avslås kan vi överklaga ansökningsavgiften.
  • Ett majoritetsbeslut togs där utgiften godkändes.
  • Leif Persson reserverade sig mot detta beslut.
  • Leif ska göra inbetalning så att inbetalningen är hos länsstyrelsen senast 2008-10-01.
 • Jens framförde önskemål om att styrelsen kontrollerar möjligheten att flytta fram ordinarie föreningsstämma till februari måndag 2009 istället för april.
  • Orsaken är att styrelsen behöver betydligt längre tid på sig för att få tillstånd godkända för ex. rensmuddring m.m.
  • Förslaget antogs av styrelsen.
  • Jens kommer att kontakta revisorerna för godkännandet av att tidigare lägga föreningsmötet till 2009-02-08 alt. 2009-03-01 trots att stadgarna säger april.
  • Kallelse till föreningsstämma i samband med utskick till alla som varit upptagna som medlemmar i Hörte Hamnförening under 2008.
 • Alf Virktoft och Jens Pagh aviserade att de inte ställer upp för omval som ledamot resp. ordförande i styrelsen efter föreningsstämman 2009.
 • Bygg-containern som Allan Nordstrand på Ramirent AB, Trelleborg har införskaffat och iordningställt är på plats.
  • Styrelsen godkänner placeringen, och att den hamnar på sista plats i den nya raden av bodar, bodplats 17.
  • Containern saknar lås, Alf köper in detta, det ska vara ett godkänt lås,
  • klass 3 alt. 4 detta diskuterar Alf med låssmeden var låset införskaffas.
  • Alf undersöker möjligheten att förbättra lås bommen som utgör hinder framför dörrarna.
  • 5 nyckar ska införskaffas till detta lås, fördelas endast inom underhållsgruppen.
  • Styrelsen godkänner att underhållsgruppen förvarar åkbargräsklippare, gräsröjare, bensin m.m.
  • Containern är endast avsedd för materiel tillhörande Hörte Hamnförening,
  • ej dess medlemmars utrustning m.m.
  • När och om länsstyrelsen tillstyrker ansökan om dispens från strandskydd kommer Jens att kontakta fritidsförvaltningen i Skurups kommun för att försöka flytta över redan beviljade ekonomiska medel avsedda för renovering av klubbstuga (nerlagt projekt) till inklädning av containern så att denna följer regelverket för bygglov för bodarna, samt smälter in i miljön på ett bättre sätt.
 • Torskodling: Det har varit en del skriverier och uttalanden i radio ang. torskodlingen i Hörte hamn, Jens har därvid kontaktat Fredrik Bodecker för att utröna fakta huruvida projektet avstannat eller vad som sker, Fredrik har därpå berättat att hans planer går vidare oförändrat, dock blir det ingen start av projektet i år (2008) orsaken sägs vara förseningar med utrustning och tillstånd.
 • Styrelebeslut på hemsidan ? Bertil framförde önskemål om att snabbt lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan, styrelsen beslutande att endast delar av justerade protokoll kommer att vara tillgängliga på hemsidan
 • Städdag: Alf ansåg att det fanns behov av en gemensamstäddag, vid gräsklippning fastnar mycket och ofta tågvirke i gräsklipparen, styrelsen beslutande att avvakta till föreningsstämman och där bestämma dag, alla är eniga om att behovet finns.
 • Innan styrelsemötet var det samling vid nya bron, efter mötet var det ånyo vandring över bron, kanske den inte platsar bland jordens sju underverk, men för Hörte hamn är det ett stort steg att man kan gå över vatten utan att behöva djupt religiös, bron förbinder öst med väst på ett förbrödrande sätt, en förebild för världen utanför Hörte !
 • Ett stort tack till den grupp som jobbat med detta under Jonny Anderssons ledning.

 Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

 hortelogobl200

Styrelsemöte
avatar

klubbaStyrelsemöte 2008-07-20.

 • Styrelsen beslutar införskaffa ny åkbar gräsklippare, som ersättning för den stulna, kostnad 12.500kr inkl.moms.
 • Allan Nordstrand / Ramirent AB, Trelleborg, har lovat införskaffa en byggcontainer utan kostnad till föreningen för förvaring av föreningens maskiner såsom åkbar gräsklippare m.m.
 • Muddring av hamnen är utförd till en kostnad av 26 000kr.Hela hamnen är inte muddrad, föreningen har inte råd att bekosta mer omfattande rensmuddring för närvarande, samt vi har inte tillstånd att rensmuddra större mängder än vad som är gjort.
 • Hörte Hamnförening har erhållit bygglov för bodplatser med en utökning från 10st till totalt 17st. Kostnaden för bygglovet 1240kr. Fördelning av bodplatserna har inletts.
 • Styrelsen diskuterade huruvida vi ska söka mindre bidrag från ex. Skurups kommun alt. avvakta och söka större belopp, på grund av att alla renoveringsprojekt kräver stora investeringar och en ideell förening av skattemässiga grunder inte kan spara på bank år från år, bestämdes det att avvakta och sedan söka större belopp.
 • Bertil Nilsson påbörjar ett utkast som kommer att läggas fram vid styrelsemöten framöver, där styrelsen kan komma med synpunkter. Ett förslag kom fram om att göra utvecklingsplan för hamnen innan föreningsstämma april 2009, utvecklingsplanen ska ligga till grund för diskussioner på stämman där medlemmarna får vara med och påverka utformningen av hamnen, utvecklingsplanen blir ett viktigt instrument vid kontakter med ex. kommun och landsting, samt att vi själva vet vart vi är på väg.


Torskodling:

 • Avtal med ”AB Allan J Akvakultur” är upprättat.
 • Styrelsen har fått kännedom om att det finns en tveksamhet till projektet bland medlemmarna, tveksamheterna är baserade på uttalade ”visioner” och inte på fakta kring vad som är bestämt av styrelsen eller skrivit i avtal.
 • En intern fråga från styrelsen till styrelsen om den ska ompröva beslutet att ingå avtal med ”AB Allan J Akvakultur”, styrelsen är 100% enig i beslutet att genomföra steg 1 i torskodlingsprojektet ”Allan J” i enlighet med tidigare beslut från styrelsemötet 2008-04-27

hortelogobl200