Arbetsdag
avatar

spahamOBS!! Anmäl snarast vilken grupp ni vill arbeta med.

Anmälan skickas till webmaster@hortehamn.se . Efterhand anmälningarna kommer in så lägger jag ut detta längst ner på denna sida så att alla kan se hur många som anmält sig till de olika grupperna. Försök få en bra fördelning. /webmaster

Korv med bröd + dricka (läsk motsvarande) kommer att finnas. Kaffe och om man vill ha något annat att grilla än korv, får var och en ta med sig själv.

Hörte Hamnförening
Styrelsemöte Söndagen 18/4 – 2010-04-25

Nv: Bertil Nilsson ordförande, Jonny Andersson sekreterare, Leif Persson kassör och Björn Hörtevall, ledamot

 1. Rundvandring/besiktning av hamnen för att få en bättre bild av nuläget. Beslut gällande var vi anvisar båtar plats som vill ha uppställningsplats. Det blir på den östra sidan en bit från vattnet så att muddermassorna kan placeras på rätt plats. Uppställda båtar på västra sidan skall placeras där i stället.
 2. Genomgång av det som behöver göras i hamnen för att få ett underlag över vad som kan göras av detta på arbetsdagen 13/5.
  1.  Bron. Räcket på bron behöver svetsas. Trä skall skruvas på räcket
  2. Två omgångar bänkar med bord skall sättas upp. Förslag på platser är att en uppsättning till placeras bredvid den som redan finns. Den andra kan ev. sättas vid västsidan av boulebanan. Repr. Från Dybäcks byalag vidtalas gällande detta.
  3. Kajkanter. Behov finns kortsiktigt att göra vid några platser som inte går att använda i nuläget. Mer långsiktigt finns behov att bestämma en metod för hur kajkanterna skall renoveras mer permanent.
  4. Gräsklippning och allmän röjning. Eldning av skräp
  5. Föreningshuset behöver tömmas så att nästa steg kan göras. Jonny skissar på förändringar gällande huset. – Container behövs. Björn ordnar det till den 13/5. En del utrustning som har musealt intresse sparas.
  6. Ny slip längre österut. Detta kan ej göras på själva arbetsdagen 13/5.
  7. Om fler båtplatser skapas planeras det nu på väster sida i stället för öster sida efter diskussionen på föreningsstämman. Ev. flytbrygga.
  8. Ev utplacering av några cykelställ.
 3. Genomgång av vad som görs på arbetsdagen och uppdelning i arbetsgrupper. 6 arbetsgrupper skapas enligt nedan med arbetsledning i varje grupp.

  1. Husgrupp. Röjning av föreningshuset för att förbereda nästa steg gällande renoveringen. Containrar finns på plats
  2. Brogrupp. Svetsning av räcket. Brädor skruvas på plats.
  3. Uppröjningsgrupp. Städning och uppröjning av hamnen/gräsklippning m.m.
  4. Bänk och kajkantsgrupp. Två omgångar bänkar med bord sätts på plats och behandlas/målas. Del av kajkant som raserats görs i ordning.
  5. Pråmgrupp. Den gamla pråmen förses med golv/inredning så att den kan användas som rastplats.
  6. Pirgrupp. Fortsatta lagningsarbeten. Detta arbete påbörjades förra året. Det innebär att det finns en murbrocka på plats. Bruk blandas och körs ut på piren för att fylla i olika håligheter.
 4. Det nya bygglovet tillåter att boden är max 10 kvm. Om ytan överstiger detta så måste det åtgärdas senast 30/6 – 2010. Ordförande meddelar berörda.
 5. Inför arbetsdagen behöver kabelmarkering göras med tanke på då grävning sker för bänkar mm.

 Vi samlas i hamnen kl 09.00.
OBS! Glöm ej att uppdatera sidan för att se eventuella förändringar i grupperna!

Husgrupp

Ansvarig: Jonny Andersson

 1. Kurt Alwén

Brogrupp

Ansvarig: Allan Nordstrand/Kalle

Uppröjningsgrupp

Ansvarig: Bertil Nilsson

Bänk och kajkantsgrupp
Ansvarig: Björn Hörtevall

 1. Jens Pagh
 2. Ulf Larsson
  ( + fotografering)
 3. Roland Bergström
 4. Anita Bergström

Pråmgrupp
Ansvarig: Roland Larsson

 1. Stefan Nilsson

Pirgrupp
Ansvarig: Leif Persson

 1. Markus Larsson

 

 

 

 

 

 

 

hortelogobl200

Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2010

Välkomna till föreningsstämma

Söndagen den 11 april kl.09:30 – ca 12 , Östra Vemmenhögs församlingshem

 Till föreningsstämman inbjudes alla som betalt medlemsavgift 2010. På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Information om den beviljade Leaderansökan och vad det innebär.
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Verksamhetsplan 2010.
 • Arbetsdag Maj 2010 i hamnen.

Föreningen bjuder på smörgåstårta, kaffe och kaka för att fira att vi kan ta nästa steg i utvecklingen av hamnen då vår Leader-ansökan har beviljats.

Vi vill också påminna om avgifterna för 2010 för de som ännu inte har betalat.

 • Obligatorisk medlemsavgift 200:-
 • Kajplats 1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan 200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats 250:-

Exempel:

 • medlemsavgift 200:-
 • medlemsavgift + kajplats 1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats 1450:-

Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411- 30691 alt. 070 653 20 39 Eller Leif Persson 0410-366 191

Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av mtrl.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för stöd och engagemang under året

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Projekt ”Den gröna hamnen”
avatar

Hörte hamnförening har beviljats medel för att utveckla Projektet Hörte hamn – den gröna hamnen

 • 438000 kr från Leaderprogrammet och 125000 kr från Skurups kommun.
 • Bidrag från privata företag och egna bidrag uppgår till 138000 kr.
 • Till detta kommer föreningens uppskattade ideella insats på totalt 105000 kr.

Detta är ett urval av vad som kommer att göras:

 • Sjösättningsrampen skall göras i ordning.
 • Fler båtplatser görs i ordning.
 • Hamnen ses över och iordningställs för att förbättra säkerhet och tillgänglighet.
 • Vattenanslutning skall göras till hamnen.
 • Plats för kulturarrangemang iordningställs.
 • Grillplats iordningställs Fler permanenta sittmöjligheter görs iordning.
 • Hamnhuset skall fräschas upp som en bas för kurser, utställning mm.
 • Kurser genomförs kring fiske.
 • Minst en entreprenör erbjuds för att bedriva verksamhet i hamnen/försäljning av rökt fisk m.m.
 • Kulturarrangemang skall genomföras.
 • Utställning gällande Hörte hamn, dess historia, framtid och möjligheter produceras.
 • 12 ungdomar skall få arbete som sommarentreprenörer eller feriearbete.
 • En informationstavla med information om Hörte hamn, Skurups kommun och Leader Söderslätt kommer att sättas upp.

Läs mer om planerna i projektplanen. Klicka här projektplan2010 (pdf i nytt fönster)

hortelogobl200

Föreningsmöte
avatar

klubbaUtvecklingen av hamnen!  Vad  händer?

Medlemmarna i föreningen hälsas välkomna till förenings/informationsmöte.
Söndagen 11 Oktober 10 – 12 i Östra Vemmenhögs församlingshem.

 • Allmän information
 • Presentation  av utvecklingsplan  framöver som ligger till grund för en Leaderansökan som lämnas in den 2 November.
 • Övrigt

Efter den lyckade arbetsdagen i våras har styrelsen arbetat vidare med planerna för framtiden.Detta har lett till att en ansökan till Leaderprogrammet lämnas in den 2 November. Vi vill nu presentera dessa idéer som utgår från diskussionerna på årsmötet men som har utvecklats vidare. Efter mötet den 11 Oktober kompletteras och justeras den ansökan som lämnas in.

Hjärtligt välkomna

För styrelsen

Bertil Nilsson
Ordförande

För planeringen av fika, upptryckning av material mm  är vi tacksamma om vi får en bekräftelse om deltagande till bertil@hortehamn.se eller via tel till 0411-30691 eller 070-6532039. Telsvar om jag inte svarar direkt.

hortelogobl200