Stadgar: Hörte Hamnförening


§1

Föreningens namn:

·       Hörte Hamnförening.

·       Organisationsnummer: 848 000 747 8


 

§2
Föreningens säte och verksamhetsort:

·        Skurups kommun/Hörte hamn.


 

§3
Syfte och målsättning:

·        För medlemmarna förvalta och vårda Hörte hamn.

·        Skapa förutsättningarna för fiske i en gammal kulturmiljö och samtidigt bevaka den unika miljön för kommande generationer.

·        En hamn där bilisten, cyklisten, m.fl. kan stanna till, ta fram fikakorgen, andas luft mättad av syre och saltstänk från det öppna havet, vandra i Sveriges sydligaste lövskog strax öster om det gamla fiskeläget.

·        Ett kulturarv som kan gå i arv om det förvaltas väl ”En levande hamn”.


 

§4
Medlemskap:

·        Föreningen är öppen.

·        Medlem är den som tagit del av föreningens stadgar och ordningsföreskrifter, årligen aktivt tagit ställning till medlemskap i föreningen och stödjer föreningens syfte och målsättning genom att lösa medlemsavgift.

·        Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande- yttrande- och förslagsrätt på föreningsstämma. Medlem har rösträtt på föreningsstämma. (se regler för omröstning).


 

§5
Uteslutning:

·        Medlem som bryter mot föreningens stadgar, ordningsföreskrifter eller syfte och målsättning, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

·        Den uteslutne har rätt att överklaga beslut vid föreningsstämma, där den som är aktuell för uteslutning har rösträtt.


 

§6
Ansökan om kajplats:

·        Endast medlemmar kan tilldelas kajplats.

·        Endast styrelsen kan godkänna/avslå ansökan om kajplats.

·        Avslag på kajplatsansökan ska motiveras av styrelsen till den sökande.

·        Den som innehar kajplats skall sjösätta sin båt senast 30/6 årligen. Om detta inte sker kan rätten till att inneha en kajplats vara förverkad. I särskilda fall kan dispens beviljas av styrelsen.


§7
Ansökan om bodplats:

·        Endast personer med kajplats eller verksamheter i hamnen kan tilldelas plats för bod. Avslag på bodplatsansökan ska motiveras av styrelsen till den sökande.

  

§8
Avgifter och kallelse till ordinarie föreningsstämma:

·        Avgifter bestäms vid föreningsstämma. Alla avgifter är baserade på kalenderår.

·        Avgiften påverkas av vad medlemmen utnyttjar eller har rätt att utnyttja av föreningens tillgångar i form av kajplats, bodplats, uppställningsplats på hamnplan för båt.

·        Föreningen skickar ut inbetalningskort för avsett år senast 31 december föregående år. Utskicket sker till alla medlemmar enligt föregående års medlemslista, i utskicket ska meddelas vad betalningen avser kajplats, bodplats, uppställningsplats för båt eller om betalningen endast avser medlemsavgift, med utskicket ska även förmedlas datum, tid och plats för föreningsstämma

·        Person som erlagt medlemsavgift är därmed medlem i föreningen för innevarande år. Avgifter ska vara bokförda hos föreningen/banken senast den förste mars innevarande år. Om så inte sker, kan påminnelse skickas ut eller personen kontaktas per telefon Är betalning ej erlagd siste mars gällande medlem, kajplats, bodplats, uppställningsplats på hamnplan för båt anses denna förverkad och föreningen kan överlåta detsamma till annan person. Medlemmar som ej varit registrerade vid utskicket av inbetalningskort får upplysning 14 dagar i förväg genom anslag på anslagstavlan vid bron.

·        Avgifter för medlemskap, kajplats, bodplats eller uppställningsplats för båt på hamnplan erlagda efter 31 augusti gäller halva ordinarie avgift.

·        Avgifter kan ej kvittas mot andra utlägg riktade mot föreningen. (alla avgifter ska bokföras)

 

Anm.

·        Utskicket kan bestå av inbetalningskort alt. Endast information om hur betalning ska ske och vilket belopp.


 

§9
Möten:

·        Föreningsstämma ska hållas april månad varje år.

·        Kallelse till föreningsstämma/extra föreningsstämma se ”§8 Avgifter”.

·        Föreningsstämman ska minst behandla följande:

·        Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för styrelse, val av ny styrelse och revisorer eller omval, fastställande av avgifter samt val av valberedning (Två personer som ej ingår i styrelsen). Extra föreningsstämma. Kallelse endast genom anslag 14 dagar i förväg genom anslag på tavlan vid bron.


 

§10
Omröstning:

·        Vid val har varje medlem en (1) röst.

·        Vid styrelsemöte gäller enkel majoritet, vid lika röstetal skiljer lotten.

·        Vid föreningsstämma gäller enkel majoritet, vid lika röstetal gäller ordförandens mening, utom vid personval där lotten skiljer.

·        Röster kan ej överlåtas genom fullmakt.


§11
Styrelse och kallelse till styrelsemöte:

·        Styrelsenbestår av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och tre ledamöter samt 2 suppleanter.

·        Föreningsstämman väljer ordföranden, vald styrelse fördelar övriga poster mellan sig. Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd föreningsstämma.

·        Styrelsen väljs på två år, varje år avgår två styrelsemedlemmar, avgående kan återväljas. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutmässig.

·        Styrelsemöte ska hållas minst 2 gånger/år. Styrelsen utser firmatecknare ur styrelsen.

·        Styrelsemötena är öppna.


Kallelse till styrelsemöte:

·        Alla styrelsemedlemmar ska kallas till förestående möte med minst en veckas varsel. Kallelse kan ske via post, e-post, telefon eller personlig kontakt

 

§12
Firmatecknare:

·        Föreningen har enskilda firmatecknare, dessa utgöres av två styrelsemedlemmar. Firmatecknare handhar föreningens bankkonton.

·        Endast firmatecknare kan ingå avtal för föreningens räkning.

·        Firmatecknare har attesträtt för maxbelopp 5000 SEK utan styrelsens godkännande.


 

§13
Revisorer:

·        Föreningen ska ha en ordinarie revisor och en suppleant. Dessa väljs vid föreningsstämma. Revisor och revisorssuppleant väljs på ett år, avgående kan återväljas.

·        Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämma och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

·        Senast en månad före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen lämna redovisningshandlingar till revisorn för slutgranskning.

·        Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan ordinarie föreningsstämma.


 

§14
Verksamhetsår:

·        Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december


 

§15
Ersättning för arbete eller utlägg (medlemmar):

·        De flesta arbetsinsatser som utförs i hamnen är idéella. I vissa fall minskar kostnaderna för föreningen om någon styrelsemedlem/medlem i föreningen utför ett extraordinärt arbete i stället för att tjänster köps in från utomstående entreprenörer/konsulter. Det kan t.ex. gälla en maskinell kostnad eller andra extraordinära kostnader. Efter jämförelse med vad kostnaden skulle vara om en utomstående entreprenör/konsult skulle utföra arbetet kan efter styrelsebeslut godkännas att ekonomisk ersättning kan utbetalas till medlem eller ett företag där en medlem är ägare eller delägare. Ersättning kan betalas kontant mot kvitto eller via faktura.

·        Mot faktura eller uppvisande av kvitto på utlägg erhålles ersättning på motsvarande belopp. Inga utgifter kan kvittas mot ex. kajplatsavgift.
§16
Arbete inom föreningen:

·        Allt arbete som bekostas av föreningens medel ska godkännas av styrelsen innan detta påbörjas. Ersättning för material mot uppvisande av kvitto.

·        Ersättning för transport av ex. material utgår motsvarande statlig skattefri milersättning. Persontransport ersätts normalt inte. Undantag kan ske efter styrelsebeslut t.ex. i samband med studiebesök.


 

§17
Tjänster och varor:

·        Styrelsen kan anlita extern hjälp ex. bokföring, revisorer m.m. Ersättning för dylika tjänster/ varor kan utgöras av kontanta medel eller betalas via faktura.


 

§18
Försäljning av båt, bod/uppsägning av kajplats:

·        Kajplats, bodplats eller uppställningsplats på hamnplan av båt kan ej gå i arv, säljas eller överlåtas på annat sätt, detta kräver ny ansökan av nya ägaren.

·        Styrelsen ska underlätta i görligaste mån försäljning/köp av båtar och bodar i akt och mening att hålla hamnen levande.

·        Uppsägning av kajplats är likställt med uppsägning av bodplats.


 

§19
Lån:

·        Föreningen får ta lån eller belåna mark, hus eller andra tillgångar.

·        Föreningen får bedriva handel med ex. båtar, bodar fiskeredskap m.m.


 

§20
Uppvaktning:

·        ”Föreningen” deltager inte vid uppvaktningar internt eller externt, inga gåvor i någon form utgår från föreningens kassa.


 

§21
Ordningsföreskrifter:

·        Ordningsföreskrifter ska finnas anslagna på anslagstavlan vid bron, samt delgivna skriftligen varje ny medlem i samband med inträde.


 

§22
Stadgeändring:

·        För att ändra dessa stadgar, krävs minst 2/3 majoritet vid en(1) föreningsstämma.


 

§23
Upplösning av föreningen:

·        Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämma alt. Extra föreningsstämma. Efter revisors godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna överföras till Skurups kommun.

 

§24
Gamla avtal:

·        Avtal uppgjorda mellan föreningen ”Hörte Hamnförening u.p.a” och annan part före dessa stadgars giltighetsdatum, gällande endast kajplats, bodplats eller uppställningsplats på hamnplan av båt är gällande tillsvidare. Vid försäljning eller annan avyttring av föremålet gäller dessa stadgar.

 

 

 

Hörte Hamnförening    2007-09-16
Stadgarna reviderade  2017-04-09
Stadgarna reviderade  2019-06-04

 

Stadgar reviderade 2019-06-04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.